jueves, 27 de octubre de 2011

CAPÍTOL 2: Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees.

En l'etapa d'educació primària s'intenta assolir unes bases fonamentades en l'autonomia, la responsabilitat, la participació i el compromís. L'ordenació dels ensenyaments d'aquesta etapa s'estableix a partir de vuit competències, una d'elles és la competència digital. Aquesta competència, molt vinculada a la competència del tractament de la informació, no és pròpia d'una àrea sinó que està present gairebé en totes. Dins d'aquesta competència trobem sis subcompetències: alfabetització digital, eines comunicatives, TAC, cerca i selecció d'informació i edició i publicació,les quals s'hauran d'anar assolint i avaluant.

Al llarg del capítol s'exemplifiquen propostes d'activitats didàctiques per cicles úitls per implementar la competència TIC a l'aula, totes elles comparteixen l'objectiu d'aconseguir que les tecnologies estiguin integrades en la tasca educativa.

Anàlisi de la competència digital per àrees:
TIC I LLENGUA: Les TIC afavoreixen l'accés a la informació i el seu tractament, amb la finalitat d'elaborar coneixement. La comprensió i l'anàlisi de textos audiovisuals són recursos que afavoreixen una lectura crítica i creativa.
TIC I MATEMÀTIQUES: Molta informació que rebem conté elements matemàtics (nombres, formes, mesures,...) expressats de manera diversa. Les TIC faciliten la interacció de l'alumnat amb l'àmbit matemàtic.
TIC I CONEIXEMENT DEL MEDI: A internet es trobem molts recursos (mapes, bases de dades...) per dur a terme diversos projectes. A més, es treballa la localització de la informació i l'obtenció i el tractament de les dades.
TIC I EDUCACIÓ ARTÍSTICA: Els recursos TIC per meten generar música, combinar sons, textos, imatges, fotografies, animacions, obrint possibilitats a l'experiència estètica.

Propostes metodològiques:
No n'hi ha prou de dotar les aules amb tecnologia, cal reflexionar sobre la manera d'ensenyar i d'aprendre. Caldrà, per tant, un mestre expert capaç d'adoptar el rol de mediador per facilitar que els alumnes desenvolupin el seu treball d'investigació, de processament de la informació, de pressa de decisions i d'autoevaluació.

WEBQUEST I CACERES DEL TRESOR: Metodologies de construcció del coneixement per treballar les diferents àrees i desenvolupar la competència digital.
Caceres del tresor: Activitat didàctica per cercar informació a internet perquè l'alumne adquireixi les habilitats relacionades amb les TIC. Permeten treballar la de continguts, respecten el ritme d'aprenentatge, no garanteixen el treball cooperatiu, ni la investigació, ni el desenvolupament de les capacitats cognitives.
Webquest: Proposta didàctica de recerca guiada. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques i prioritzen la construcció del coneixement. Predisposa l'alumne a treballar cooperativament i tenir una actitud activa i autònoma.

PROJECTES DE TREBALL: Permet abordar els aprenentatges de manera global, es parteix dels interessos dels alumnes, té en compte els coneixements previs, s'argumenten les decisions. De nou el mestre assumeix el rol de mediador, acompanyant el procés d'aprenentatge. És un bon plantejament per donar resposta a les necessitats educatives del segle XXI.

No hay comentarios: