jueves, 22 de diciembre de 2011

WEBQUEST


El darrer mes a la classe de TIC hem presentat diversos recursos/eines. El meu grup, format pel Jaime Pérez i l'Albert Borràs, ha presentat les Webquest.


La nostra presentació és va dividir en tres parts:


Durant la primera part vam mostrar dues webquest amb la intenció d'extreure algunes de les característiques principals de les webquest.
Per aprofundir en el tema vam voler contactar amb una mestra que ha treballat amb webquest a l'aula i a més ella mateixa había creat alguna. Estem molt agraïts ja que ens va facilitar detalls de la seva experiència que vam poder compartir amb els nostres companys.

La part principal la vam dedicar a mostrar la webquest que haviem preparat nosaltres. La webquest proposava una activitat que tots van realitzar amb éxit i vam poder compartir. Destaco d'aquesta part les aportacions del mestre ja que ens va fer reflexionar sobre les mancances de la nostra webquest i va remarcar els usos didàctics de la webquest.

Finalment, vam fer una breu reflexió sobre els aspectes positius i negatius de l'ús de les webquest i van destacar el portal de la Comunitat Catalana de Webquest (WeQuestCat) on podem trobar moltes webquest de grans professionals del món de l'educació.

A continuació ús convido a visitar la webquest que vam crear, inclou una activitat amb el programa photoshop.

https://sites.google.com/site/udtic2011photoshop/

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Juntament amb el meu company, el Didier, hem elaborat aquest prezi per exposar-ho a l'assignatura de medi. L'objectiu es compartir amb els nostres companys de classe i les nostres mestres de medi la nostra sortida a la granja, que serà el punt de partida d'una unitat didàctica que estem elaborant.
És el segon prezi que fem i creiem que de mica en mica li trobem el sentit al programa tot i que cal millorar alguns aspectes.

martes, 1 de noviembre de 2011

Google and memory

Google s'ha convertit en una eina "gairebé imprescindible" en les nostres vides.http://www.onlinecolleges.net/2011/09/19/google-and-your-memory/

jueves, 27 de octubre de 2011

CAPÍTOL 2: Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àrees.

En l'etapa d'educació primària s'intenta assolir unes bases fonamentades en l'autonomia, la responsabilitat, la participació i el compromís. L'ordenació dels ensenyaments d'aquesta etapa s'estableix a partir de vuit competències, una d'elles és la competència digital. Aquesta competència, molt vinculada a la competència del tractament de la informació, no és pròpia d'una àrea sinó que està present gairebé en totes. Dins d'aquesta competència trobem sis subcompetències: alfabetització digital, eines comunicatives, TAC, cerca i selecció d'informació i edició i publicació,les quals s'hauran d'anar assolint i avaluant.

Al llarg del capítol s'exemplifiquen propostes d'activitats didàctiques per cicles úitls per implementar la competència TIC a l'aula, totes elles comparteixen l'objectiu d'aconseguir que les tecnologies estiguin integrades en la tasca educativa.

Anàlisi de la competència digital per àrees:
TIC I LLENGUA: Les TIC afavoreixen l'accés a la informació i el seu tractament, amb la finalitat d'elaborar coneixement. La comprensió i l'anàlisi de textos audiovisuals són recursos que afavoreixen una lectura crítica i creativa.
TIC I MATEMÀTIQUES: Molta informació que rebem conté elements matemàtics (nombres, formes, mesures,...) expressats de manera diversa. Les TIC faciliten la interacció de l'alumnat amb l'àmbit matemàtic.
TIC I CONEIXEMENT DEL MEDI: A internet es trobem molts recursos (mapes, bases de dades...) per dur a terme diversos projectes. A més, es treballa la localització de la informació i l'obtenció i el tractament de les dades.
TIC I EDUCACIÓ ARTÍSTICA: Els recursos TIC per meten generar música, combinar sons, textos, imatges, fotografies, animacions, obrint possibilitats a l'experiència estètica.

Propostes metodològiques:
No n'hi ha prou de dotar les aules amb tecnologia, cal reflexionar sobre la manera d'ensenyar i d'aprendre. Caldrà, per tant, un mestre expert capaç d'adoptar el rol de mediador per facilitar que els alumnes desenvolupin el seu treball d'investigació, de processament de la informació, de pressa de decisions i d'autoevaluació.

WEBQUEST I CACERES DEL TRESOR: Metodologies de construcció del coneixement per treballar les diferents àrees i desenvolupar la competència digital.
Caceres del tresor: Activitat didàctica per cercar informació a internet perquè l'alumne adquireixi les habilitats relacionades amb les TIC. Permeten treballar la de continguts, respecten el ritme d'aprenentatge, no garanteixen el treball cooperatiu, ni la investigació, ni el desenvolupament de les capacitats cognitives.
Webquest: Proposta didàctica de recerca guiada. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques i prioritzen la construcció del coneixement. Predisposa l'alumne a treballar cooperativament i tenir una actitud activa i autònoma.

PROJECTES DE TREBALL: Permet abordar els aprenentatges de manera global, es parteix dels interessos dels alumnes, té en compte els coneixements previs, s'argumenten les decisions. De nou el mestre assumeix el rol de mediador, acompanyant el procés d'aprenentatge. És un bon plantejament per donar resposta a les necessitats educatives del segle XXI.

jueves, 20 de octubre de 2011

La competència digital a l'educació primària


Fa unes setmanes que a la classe de TIC estem treballant amb el llibre La competència digital a l'educació primària, publicat per la UOC al 2009, per aquest motiu he trobat interessant deixar constàncies de les idees més rellevants que he trobat mentre feia la lectura individualment i de les que he recollit desprès de treballar-ho a classe amb la resta de companys.

CAPÍTOL 1:Per a una educació més pròpia del segle XXI

El temps és un factor molt important en la nostra societat per això l'argumentació d'alguns autors respecte el model d'escola que tenim : Escoles del segle XIX, mestres del segle XX i alumnes del segle XXI (pag.18) ens fa pensar que cal un canvi de paradigma a les nostres aules, un canvi que inclogui uns bons recursos tecnològics que ens permetin treballar de forma globalitzada, oberts al món.

El concepte de Modernidad Líquida de Bauman, que ja havíem treballat anteriorment, tambè surt reflexat en aquest capítol quan parla del coneixement "d'usar i tirar". Aquesta categorització tan pròpia del nostre temps de nou ens fa pensar en una metodologia de treball flexible.

El capítol ens convida a reflexionar sobre la desigualtat social que pot comportar l'accés als recursos, és a dir, a pensar en l'escletxa/la fractura social (pàg. 27) que s'esdevé entre les persones que tenen accés a la informació i les que tenen un accés limitat. Ens trobem davant d'un risc d'exclusió social.

M'ha agradat força com Gilster (1997) defineix l'alfabetització digital (pàg 33), ell afirma que té més a veure amb el domini d'idees que del teclat. És important fixar-se en aquest matiç ja que com a usuaris de les TIC hem de ser conscients que l'aprenentatge té una doble vessant: aprendre informàtica i conèixer aplicacions educatives i didàctiques.

Finalment, m'agradaria parlar sobre el terme competència digital fent referència a Pisani i Piolet (2008). Aquests autors és refereixen a la competència digital com a l'habilitat per localitzar, comprendre i crear informació i coneixement mitjançant les TIC (pàg. 38), per tant, observem com aquesta competència requereix de mútliples capacitats (coneixements, habilitats, actituds) per resoldre problemes complexos.